อบรมการทำงานแบบมืออาชีพ

โครางการอบรมการทำงานมืออาชีพ เพื่อให้พนักงานเข้าใจหลักการ กระบวนการทำงาน และขั้นตอนการมอบหมายงาน การสอนงานอย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถติดตามงาน ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและมาตราฐานที่บริษัทฯ กำหนด

78647834

85