การปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วันที่ 17 ธันวาคม 2558 บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ ฯ จัดอบรมการหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงาน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้จะสามารถนำความรู้และความเข้าใจในการจัดการความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานซ่อมบำรุงและติดตั้ง
Update-HP-12122015-001

Update-HP-12122015-002

Update-HP-12122015-003

Update-HP-12122015-004

Update-HP-12122015-005

Update-HP-12122015-006

Update-HP-12122015-007

Update-HP-12122015-009

Update-HP-12122015-010

Update-HP-12122015-011