งานย่ำบาง บางมด 15 ก.ค. 2560

ร่วมกิจกรรมโครงการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์รอบบริเวณ มหาวิทยาลัย จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี