อบรมหัวข้อ “พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหาร” วันที่ 28 ตุลาคม 2560