อบรมหัวข้อ “การบริหารผลการปฏิบัติงาน” วันที่ 7 ตุลาคม 2560