ไทย | English

กรุณา ติดต่อเรา หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company หรือ ESCO) โดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยสถานประกอบการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน ช่วยส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน และช่วยพัฒนาและประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานโดยใช้ระบบ ESCO

ระบบ ESCO มีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้

ขีดความสามารถของบริษัทจัดการพลังงาน

  • จัดหาเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการ
  • ตรวจวัดการใช้พลังงาน (Energy Audit) แบบเบ็ดเสร็จ
  • นำเสนอบริการเบ็ดเสร็จ ได้แก่การตรวจวัด, การออกแบบด้านวิศวกรรม, การบริหารโครงการ, การเริ่มเดินเครื่อง, การบริหารพลังงาน (รวมถึง O&M ของอุปกรณ์และเทคโนโลยี) และการฝึกอบรม
  • สามารถประกันผลงาน โดยการตรวจสอบติดตามและพิสูจน์ปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้

รูปแบบการลงทุนที่บริษัทฯ นำเสนอคือ Guaranteed Saving และ Shared Saving

ในรูปแบบ Guaranteed Saving ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ บริษัทจัดการพลังงานจะช่วยหาสถาบันการเงินและรับประกันผลการประหยัดพลังงานให้กับผู้ประกอบการ

ในรูปแบบ Shared Saving บริษัทจัดการพลังงานจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อน และจะทยอยเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากส่วนแบ่งของผลประหยัดพลังงานที่ผู้ประกอบการได้รับ